Akademia SI - Akademia Integracji Sensorycznej Studia Podyplomowe 

Academy of Sensory Integration

Elitarny program studiów podyplomowych wraz z superwizjami i kursami doskonalącymi.   

Edycja Lipiec 2024 trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Akademia Integracji Sensorycznej- Akademia SI jest metodą szkoleniową w formie specjalistycznych kursów: kliniki SI, kursów doskonalących, warsztatów specjalistycznych oraz superwizji, po ukończeniu którego, absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej wraz ze świadectwem studiów podyplomowych.

Program Akademii SI obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia seminaryjne, konsultacje, case study, superwizje oraz praktyki specjalistyczne w wybranej jednostce na terenie Polski- lista placówek współpracujących w ramach praktyk dostępna tutaj

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Akademię SI raz w roku. Jest to elitarna forma uzyskiwania uprawnień z zakresu integracji sensorycznej dającą uprawnienia na poziomie studiów podyplomowych.

Terminy zajęć:

Akademia SI to:

 • cztery sesje zjazdowe w lipcu: 
  • I sesja - 01/07/2024 - 06/07/2024
  • II sesja - 8/07/2024 -13/07/2024 
  • III sesja - 15/07/2024- 20/07/2024
  • IV sesja - 22/07/2024- 27/07/2024
 • trzy dodatkowe zjazdy weekendowe wraz z superwizjami odbywające się od lutego 2024 roku, kończące się w lipcu 2025 roku. 

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Uczestnicy :

Liczba uczestników Akademii SI jest ograniczona.

Akademia SI przeznaczona jest dla osób posiadających tytuł magistra z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki im pokrewne, a także dla lekarzy i pielęgniarek.

Decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor Centrum SI Wojciech Modzelewski. Prosimy o kontakt w ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Program:

Program godzinowy Akademii SI to aż 400 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 60 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI). Niewątpliwym atutem Akademii SI jest to, iż po ukończeniu czterych sesji zjazdowych oraz obyciu praktyk uczestnicy otrzymują już Certyfikat Terapeuty i Diagnosty SI dzięki któremu, mogą wykonywać terapię i diagnozę SI, kontynując następnie edukację na kolejnych 3 sesjach zjazdowych/superwizjach.

Zajęcia prowadzą eksperci- wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej zatrudnieni w Centrum Integracji Sensorycznej (lista wykładowców).

 • Cztery sesje zjazdowe w miesiącu lipiec 
 • Dodatkowe 2/3 zjazdy- superwizje/warsztaty doskonalące/case study

Superwizje:

 • odbywają się po 8 miesiącach od ukończenia czterych sesji zjazdowch i są sesjami doskonalącymi terapię i diagnozę SI. W czasie sesji przeprowadzane są superwizje podczas których, omawiane są różne przypadki z zajęć terapeutycznych oraz diagnozy SI. Uczestnik Akademii SI opowiada o swojej pracy z pacjentem, co do której ma wątpliwości, zadaje pytania i dzieli się przemyśleniami. Przedstawia przypadek pacjenta oraz stosowane przez siebie metody pracy z zachowaniem etyki pracy z pacjentem, dbając o jego dobro. Szersze spojrzenie pozostałych specjalistów, a przede wszystkim superwizora, może wnieść dużo do pracy terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej. 
 • Głównym celem superwizji terapeuty integracji sensorycznej jest stworzenie miejsca do refleksji oraz wymiany doświadczeń własnych z innymi terapeutami i superwizorem. Podczas superwizji terapeuta SI może w bezpiecznej przestrzeni przyjrzeć się swojej pracy z pacjentem. Superwizje mają ogromny wpływ na zwiekszenie świadomości co do swojej pracy zawodowej oraz na podwyższenie jakości świadczonych przez niego usług.

 • Superwizje dają możliwość ciągłego rozwoju, poznawania nowych metod terapeutycznych wspomagających terapię integracji sensorycznej czy też stałego kontaktu z innymi specjalistami, co wpływa na lepsze efekty terapeutyczne.

 • Każdy terapeuta integracji sensorycznej powinien superwizować się pod okiem mentora w celu poszerzania swojego doświadczenia. Taką możliwość daje właśnie uczestnictwo w Akademii Integracji Sensorycznej.

Superwizje prowadzą jedynie wybrani superwizorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w terapii i diagnozie z zakresu integracji sensorycznej. 

Odbycie trzech dodatkowych zjazdów wraz z superwizjami kończy Akademię Integracji Sensorycznej, a uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. 

Praktyki specjalistyczne

Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy uczestnik dostosowuje do swojego indywidualnego planu dnia. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących) lub w wybranych przez siebie placówkach. Uczestnicy odbywają praktyki do października w roku, w którym realizowana jest Akademia Integracji Sensorycznej.

Uzyskiwane uprawnienia po ukończeniu Akademii Integracji Sensorycznej:

 • licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej- certyfikat uprawnia do przeprowadzania diagnozy i terapii w zakresie integracji sensorycznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowcych integracja sensoryczna.

Organizator zapewnia stały dostęp do platformy egzaminacyjnej, wraz  z materiałami dydaktycznymi, workbookami itp.

Formą sprawdzenia wiedzy Uczestników jest egzamin.

Każdy uczestnik Akademii SI otrzymuje wydrukowane materiały dydaktyczne w postaci pięciu cześci Podręcznika Akademickiego Integracja Sensoryczna

 

Program Akademii Integracji Sensorycznej daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

 1. neuropsychologii rozwojowej
 2. działania bazowych systemów sensorycznych
 3. budowy i rozwoju zmysłów 
 4. anatomii człowieka w ujeciu integracji sensorycznej
 5. teorii integracji sensorycznej i terminologii
 6. zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
 7. rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
 8. arkuszu obserwacji klinicznej
 9. obserwacji i diagnozy dzieci
 10. postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
 11. ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne
 12. plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
 13. Arkusz Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
 14. budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
 15. gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
 16. wprowadzenia do stosowania testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
 17. oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
 18. terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
 19. pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
 20. podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
 21. odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
 22. specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
 23. planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
 24. prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
 25. istota diety sensorycznej
 26. pracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
 27. wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy
 28. terapia SI niemowląt i małych dzieci ze wzmożonym i obniżonym napięciem mięśni  
 29. terapia SI niemowląt i małych dzieci – analiza przypadków
 30. dyspraksja i/lub zaburzenia koordynacji ruchowej
 31. trening rozwojowy dla osoby dyspraktycznej – ujęcie fizjoterapeutyczne
 32. lateralizacja I KISS
 33. autyzm studium przypadku
 34. warsztat doświadczeń własnych terapeuty (warsztat przedsionkowy) - praca na sprzętach
 35. personalizacja algorytmu masażu z uwzględnieniem różnych technik manulanych w dysfunkcjach sensorycznych
 36. techniki usprawniające funkcje manualne, poziom graficzny-przygotowanie planu terapii
 37. stymulacja prawidłowego rozwoju mowy

...i wiele innych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub napisz:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

Koszt uczestnictwa :

 • opłata jednorazowa 10 500 złotych
 • opłata ratalna:
  • I rata 3000 zł w chwili zgłoszenia
  • II rata 4000 zł do dnia 31 marca br.
  • III rata 4000 zł do dnia 14 maja br. 

Po terminie 14 maja br. obowiązuje opłata w wysokości 11 500 zł.

Kwalifikacja na Akademię SI będzie dokonywana na podstawie pierwszeństwa kompletnych zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem Akademii SI należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostępne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłacić wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie 

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 2 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie na adres Centrum SI. 

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać na dane:

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer konta bankowego: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za całość  -"Imię i nazwisko, opłata ASI".
W przypadku opłaty ratalnej- "Imię i nazwisko , rata I ASI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z sekretariatem poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

Co nas wyróżnia?

Wybierz mądrze:

Wyślij zgłoszenie

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

Akademia SI - Academy of Sensory Integration - Akademia Integracji Sensorycznej jest autorskim programem studiów podyplomowych i nową formą uzyskiwania uprawnień do terapii i diagnozy z zakresu integracji sensorycznej zgodnym ze światowymi założeniami integracji sensorycznej. Akademia SI prowadzona jest jedynie w Centrum Integracji Sensorycznej przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie. Żadna inna instytucja/podmiot nie prowadzi ww. formy szkoleń i studiów podyplomowych. Ze względu na coraz częstsze podszywanie się przez inne instytucje pod markę Centrum Integracji Sensorycznej prosimy o wzmożoną czujność.

 
To Top ↑